USGS Topo Quad Atka, Alaska

Topo map Atka Alaska

Download Atka

Download Atka

Southern Latitude:

51.5000 N

Eastern Longitude:

-174.0000

Northen Latitude:

52.5000 N

Western Longitude:

-176.0000

Abandoned Towns(s) in Atka

Amtax, Ikkunax, Korovinski, Tanaangis Tanadgusii, Unguchiing,

Archipelago(s) in Atka

Amtagis Islands, Bolshoi Islands,

Area(s) in Atka

Amlagim Angtaa, Atxam Angtaa, Igitxim Chmaa, Igitxim Kangayuu, Igitxim Nguu, Naaginax, Saguugam Ilidaa, Saguugam-chuga, Saguugax, Tagalam Agala, Tagalam-qigangaa, Tunmisam Angaa, Ugimagis, Yaxagim Angaa,

Bar(s) in Atka

Agamgis, Agdugalus, Atxam-yaagan-chixsxa, Ayagagum-chixsxa, Chiidgilaangis, Chixsxa, Chixsxa, Haanugim-yangis, Igitkin Bank, Mid Reef, Qunikam-yangis, Salt Reef, Starichkof Reef, Taagax, Tanaangis Chixsxa, Yalugis,

Bay(s) in Atka

Aaguliigagix, Aaguliigagix, Aanuutxux, Aaxsax, Adgayulix, Adgayus Gaavanaa, Adgayuulgix, Agisam Udaa, Alamaxsix, Alax Hatax, Alax Hatax, Alugasux, Amagim Quchikin Udaa, Amdaga, Amlagim Udaa, Amlas, Angyam-qala, Anuqichxalux, Asadas Qakuudguu, Asagam-qakuudga, Asuzudaagamax, Asuzudam Ikladgucha, Asuzudax, Atxalam Sitacha, Atxam Angtan Udaa, Axsigatagagix, Ayagagum-sitacha, Ayagagux, Baanax Itax, Banner Bay, Beaver Bay, Bechevin Bay, Bluefox Bay, Chaxalux, Chaxchix, Chiganagix, Chigulam Udaa, Chiidam Udaa, Chugimgagix, Chuguugix Ahmigim Udaa, Chuguugix Iilamiizax, Chuguuxsax, Chuguzigalix, Chuhngudugis, Chunixsax, Crescent Bay, Daa Agidgix, Deep Bay, Egg Bay, Explorer Bay, Gunas, Haanugim-kangchii, Haanugix, Hachuugix Hiliixsax, Hachuugix Umyagix, Hachuugix Umyagix, Hachxitim Udaa, Hadagusim-quchikix, Hanim Unangaa, Hmachilam-qakuudguu, Hyanasxaa, Igdaxchxalux, Igidgutux, Igidgutux, Igitkin Bight, Ignaachxagix, Igzangtusix, Iiqiisix, Ikuutas Qalingis, Imlam-chuqaa, Imlatux, Ingyuqax, Ixsagim Udaa, Kahngadgagix, Kangiixtax, Kasamim-chuguu, Kasamim-chuguu, Kigun Bay, Kinkagux, Kinugas, Kobakof Bay, Korovin Bay, Kovurof Bay, Kriistam-sitxa, Kuchugiilux, Kudutum Tatuu, Malas Udaa, Martin Harbor, Miilnichax, Naagix Hmachilax, Nan-changanax, Nazan Bay, Ngam Ulaa, Ngamas Udaa, Nguugix Ahmigim Udaa, Nguugix Iilamiizax, Nguugix Ugalux, Niivudiilux, Nusax, Podsopochni Bay, Portage Lagoon, Pugankax, Qagizga, Qahnichxucha, Qaluugix Hiliixsax, Qaluugix Umyagix, Qanachagux, Qatxagagux, Qatxas, Qatxayagum-sitacha, Qatxayagux, Qigagalux, Qiigaa Adux, Qmalgitux, Qulxudam Udaa, Qunikax, Quusax, Quusax Galga, Qyasxum-qala, Saamaliilux, Sadan-tanam Tatuu, Saglaaga, Saglaagaadax, Saguugaadam Adangan Udaa, Saguugam-tatuu, Sakdux, Sangazuung, Sarana Cove, Sergief Bay, Shelter Cove, Sitam Tatuu, Sitxaxsix, Skuulnikas Udaa, Smutim Qala, Sulgitux, Sunam Udaa, Suung Naagix Chaxaa, Suung Qigaagix Chaxaa, Sviiniyam Udaa, Taangaa Izanax, Tagalam Udaa, Tagalam Udagan Sitacha, Tagalugis, Tagugasix, Tanaangis, Tanaangis Qalingis, Tillamook Cove, Tumgas Udaa, Tutusix, Uchalux, Ugiilagaadax, Ugilga, Ugilga, Ukangax, Ukungam-sitacha, Ulasuudax, Umak Bight, Ungim Udaa, Utxilax, Utxis Udaa, Utxis Udaa, Uxtasux, Uzamkux, Uzax Hacha, Vasilief Bay, Wall Bay,

Beach(s) in Atka

Aaguliigagim Tugimaga, Agaagilax, Akayum Angaa, Aknaangim Qalan Ungluu, Aknaangix, Atxam Acha, Chalaalux, Chiidam Udagan Qaluugii, Chuyaglix, Igilam Aaliicha, Ingalum-tugimaga, Kasamim-chugugan Ignaachxagii, Kmisxam-tugimaga, Qudagiilux, Qyasxum Hachan Tugimaga, Simsum-tugimaga, Tugimagix, Unangalixtax, Uyuqiidasxis,

Cape(s) in Atka

Aaguliigagim-yaaga, Adan Iguga, Agaanax, Alaginiigux, Alazigalix, Amdagan-yaaga, Amlia Peninsula, Amunaxagim Yaaga, Angix, Anuqim-yaaga, Asuzudam-yaaga, Asxichalux, Atxam-yaaga, Ayagas Hidaluu, Ayuxas Yaaga, Baanax Itam-yaaga, Banner Point, Bechevin Point, Bugle Point, Cape Agumsadak, Cape Azamis, Cape Kagalus, Cape Kigun, Cape Korovin, Cape Kudugnak, Cape Potainikof, Cape Ruin, Cape Tadluk, Cape Taldluk, Cape Utalug, Cape Utes, Cathedral Point, Chaliilux, Changidigas, Chaqisxa, Chaxchim-yaaga, Chiganagim-yaagii, Chixtis Yaaga, Chuguugix Qmalgagix, Chuguuxsam-hidaluu, Chukiidgis Hidaluu, Chunixsaxyaaga, Chutxidigax, Chutxiglix, Eddy Point, Egg Point, Filiip Yangis, Flat Point, Haanugim-yaaga, Hachuugix Qamilaalux, Hadangin Yaaga, Halaacha, Hanidaagus, Hanidaagus, Hanidagas, Hiliixsam-yaaga, Hyaagatum Hidaluu, Igitkin Point, Ikazagan Yaaga, Island Point, Kagalux, Kingfisher Point, Kovurof Point, Kuchugiilum-yaaga, Kudutux, Kunalisxux, Miilnicham-yaaga, Moss Point, Naagix Hadagusix, Ngachacha, Ngam Hidaluu, Nguugix Qmalgagix, North Cape, Palisades Point, Pinnacle Point, Podsopochni Point, Profile Point, Qagahmaliilux, Qakuudgum-yaaga, Qaluugix Qamilaalux, Qanatanam Iguga, Qanguxchilax, Qaxsadgagim-yaaga, Qugaxtaqas, Qugidax, Qunikam-yaaga, Reach Point, Saamaliilum-yaaga, Saatam Ahyuu, Saglaagam Yaaga, Saguugaadam-yaaga, Saguugam Iguga, Sam Kadaa, Sergief Peninsula, Siichin Yaaga, Siihmlugis, Sitam Gutikix, Slope Point, Slukam-yaaga, Slukas Ugimga, Stripe Point, Sunas Sluu, Suung Kadaa, Swift Point, Tagalux, Tanaangis Hidaluu, Tanager Point, Tanaxsilgum Iguga, Tugidgis, Tumgas Yaaga, Tunmisax, Txaglum-changii, Uchixsax, Ugimagis Saa, Ukangam Ungluu, Unglum Yaaga, Unglus, Unguchiing Yaaga, Utxis Yaaga, Utxis Yaaga, Uutuux, Uzamkum-yaaga, White Point, Yaxax,

Channel(s) in Atka

Adam Igugan-hadgii, Amlia Pass, Atka Pass, Chugul Pass, Fenimore Pass, Igitkin Pass, Kanaagux, Qaluugix Hadgix, Qyasxum Hadgii, Sitam Hadgikix, Tagalak Pass,

City(s) in Atka

Atka,

Cliff(s) in Atka

Achiitxax, Amgiilux, Asxitix, Chagligis, Hachuugix Tiglix, Naagix Saxax, Qachimax, Qaluugix Tiglix, Qigaagix Saxax, Tanax Angunam Kagaluu, Ugimgim Qaklaga, Yaxagim Angaa,

Dam(s) in Atka

Adak Log Dam, Atka Power Dam, Atka Water Supply Dam, Middle Stream Lower Dam, Middle Stream Middle Dam, Middle Stream Upper Dam, North Stream Lower Dam,

Glacier(s) in Atka

Glacier G185873E52337N, Glacier G185879E52320N,

Hill(s) in Atka

Amdagan Qayaa, Chiimuusix, Chunuguusis, Imachalux, Kiiguusim Hitzaaguu, Qaaga, Qagnaqax, Qanglaagis,

Island(s) in Atka

Aalikam Tangii, Alax Hatam-tanasuu, Alim-tanakix, Anagaksik Island, Angyam-tanasuu, Asuzudam Tanasuu, Atka Island, Ayugasxis, Ayuxas, Bolshoi Island, Chagnagix, Chiidam Udagan Hachan Tanangis, Chugul Island, Chunixsam Hachan Tanaa, Cone Island, Daviidam, Egg Island, Fenimore Rock, Gixsxagix, Hadas, Higidgim Ungluu, Hitxachagux, Igitkin Island, Igluqatus, Ikazagan Tanasuu, Ikiginak Island, Inglum Hasaa, Kanuuxsux, Kasatochi Island, Katiriinam Tanaa, Kingdaxsxa, Koniuji Island, Malas Hasaa, Naakuvalinax, Ngam Ungluu, Oglodak Island, Outer Rock, Qaangugiidax, Qagdugix, Qagudas, Qatxayagum-tanasuu, Qigayax, Qiixtas, Qudga Hanixsxax, Qugas, Qungidgis, Qyasxum Qalan Tanasuu, Saahmlam Tanangis, Sadatanak Island, Sagchudak Island, Saguugaadax, Saguugaadax, Salt Island, Sealion Rock, Siihmlugis, Simtusix, Sitam Hachan Tanangis, Sitxidam Ungluu, Taagan-gisix, Tagalak Island, Tanam Aduu, Tanam Amayaknangis, Tanasux, Tanax Angunax, Tanax Angunax, Tanaxchigis, Taqusas, Tungluqas, Ugalux, Ulak Island, Unglux, Unguchiing Achidan Tanangis, Unguchiing Hachan Tangingis, Uuyax, Uyak Island, Uzamkum-tanasuu, Vasilief Islands,

Lake(s) in Atka

Gunas Hanii, Haniigamax, Hanisidaagux, Qanatanam Hanii, Sam Hanii, Sangus,

Mountain(s) in Atka

Aatudax, Agignax, Axsigis Kiiguucha, Conical Volcano, Ikiidaga, Inglum-kiiguucha, Kiiguchaadax, Mount Kliuchef, Korovin Volcano, Qanglaagis Kiiguucha, Qigayax, Sarichef Volcano, Mount Sergief, Sidixsam-kiiguucha, Tagalam Angtaa,

Pillar(s) in Atka

Ignaachxagim Ungluu, Ixsxagix, Ukdus Ungluu, Unglus,

Sea(s) in Atka

Gunasamilga,

Stream(s) in Atka

Qizang Chiganaa,

Trail(s) in Atka

Amdagan Sisxii, Atxam Achan Sisxii, Kuygis Sisxa,

Waterfall(s) in Atka

White Falls,